POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA


1. Wyjątkowy Prezent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Edwarda Jelinka 27 (dalej „My”, „Walk In The Sky” albo „Spółka”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Walk In The Sky ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Walk In The Sky, skontaktuj się z Walk In The Sky. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie walkinthesky.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Walk In The Sky w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej walkinthesky.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Walk In The Sky. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.walkinthesky.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Walk In The Sky.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Walk In The Sky, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE
Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Walk In The Sky.

1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku logowania się do Walk In The Sky za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Walk In The Sky nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, Walk In The Sky w ramach platformy www.walkinthesky.pl pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

2. Transakcje: Walk In The Sky w ramach platformy www.walkinthesky.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.

3. Obsługa Użytkownika: Walk In The Sky w ramach platformy www.walkinthesky.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Walk In The Sky będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.

5. Chat: Walk In The Sky w ramach platformy Spółki może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Walk In The Sky oraz Sprzedającymi za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego i chatu dostępnego na stronie www.walkinthesky.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy Spółki, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.walkinthesky.pl.

6. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Spółki lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Walk In The Sky jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.walkinthesky.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.walkinthesky.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.

7. Uzupełnianie pozyskanych danych: Walk In The Sky jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

8. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronie www.walkinthesky.pl, Walk In The Sky zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Walk In The Sky do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Walk In The Sky jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

9. Konkursy: Od czasu do czasu Walk In The Sky organizuje konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

10. Akcje promocyjne: Okazjonalnie Walk In The Sky organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Walk In The Sky zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES
1. Walk In The Sky może gromadzić w ramach usług platformy Spółki dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Walk In The Sky wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: www.walkinthesky.pl/pl/polityka-cookies

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
Walk In The Sky przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.walkinthesky.pl w następujących celach:

 1. realizacji oferowanych usług;
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;
 4. umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.walkinthesky.pl, w tym dokonywania transakcji na www.walkinthesky.pl
 5. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.walkinthesky.pl
 6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 7. przeprowadzanie badań i analiz strony www.walkinthesky.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.walkinthesky.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 9. realizacja umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez Walk In The Sky wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;
 10. obsługa reklamacji na stronie www.walkinthesky.pl;
 11. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług www.walkintkesky.pl;
 12. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.walkinthesky.pl, windykacja należności;
 15. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 16. statystycznych;
 17. archiwizacyjnych;


V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Walk In The Sky, Spółka może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Walk In The Sky. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

2. Walk In The Sky nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Walk In The Sky może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Walk In The Sky), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

Walk In The Sky może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Walk In The Sky w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Walk In The Sky.

3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Walk In The Sky zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.walkinthesky.pl 


4. Walk In The Sky może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Walk In The Sky.

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.walkinthesky.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: iod@wyjatkowyprezent.pl

5. W przypadku, gdy Walk In The Sky występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: iod@wyjatkowyprezent.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Wyjątkowy Prezent sp. z o.o. ul, Jelinka 27, 01-646 Warszawa.

6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

VII. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez Walk In The Sky dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Walk In The Sky, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Walk In The Sky wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

VIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ
W razie konieczności Walk In The Sky może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

IX. DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: iod@wyjatkowyprezent.pl

Aby poszukiwania prezentu były jeszcze lepsze, używamy ciasteczek (ang. cookies) w celach statystycznych i marketingowych. Polityka prywatności